REVITALIZACE ČTVRTI

Koncepční urbanistický návrh městské čtvrti ohodnocený odměnou v architektonické soutěži

Klient:
Veřejná soutěž - ocenění
Lokalita:
Uherské Hradiště
Autoři:
Ing.arch Lucie Černá, Ing.arch Luděk Černý, Ing.arch. Barbora Drahorádová
Ve spolupráci s:
Ing. arch. Jan Malinovský, Ing. arch. Michala Selingerová, Ing. Jan Kapitán
Rok:
2019

Řešené území je významné místo s urbanistickými vazbami nejen na přilehlé obytné plochy, ale i širší okolí. Vnímáme ho jako jedno z center života města a zároveň i jako bránu do celého sídliště. Nezanedbatelná je i historie místa a celková návaznost na silnou tradici a regionalitu, která nemusí být v uniformním sídlišti na první pohled znát. V území se nachází důležité pěší trasy, hodnotná zeleň, a v blízkém okolí budovy občanské vybavenosti celoměstského využití.

Parter, zeleň a povrchy jsou zastaralé, stav. objekt OV je celkově roztříštěn a nevyužit. Celkové využití prostoru neodpovídá soudobým potřebám obyvatel města, neodpovídá ani jeho pobytovému potenciálu a působí nyní nahodile. Místo má v této chvíli charakter účelového prostoru pouze plnícího základní potřeby bez vyšší kvality či dalšího přesahu.

Záměrem naší koncepce je využít potenciál místa, navázat na jeho historii, a zapojit jej více jako multifunkční pobytový prostor, a také ho symbolicky rekonstruovat jako vstupní bránu území. Cílem je nová zástavba citlivě zasazená na dané místo a důsledná práce s parterem. Pracujeme s prostorem v obytné čtvrti na sídlišti, kde obytná funkce bude vždy primární a vzhledem ke stavebnímu řešení i fyzicky dominantní. Navrhujeme skromnými prostředky vytvořit nadčasové prostředí pro spokojený život místních obyvatel a vytvářet příležitosti pro další setkávání a sociální integritu tohoto území.

Řešené území je nyní členěno na 4 prostory s různou atmosférou: parkoviště s navazujícím prostorem dětského hřiště v zeleni, samotný objekt OV a jeho zásobovací část, hlavní prostranství – „náměstí“ v návaznosti na objekt OV a plochu areálu bývalých jeslí. Koncepce návrhu všechna tato místa propojuje v jeden přehledný a jasně definovaný celek, který vhodně integruje jak dominantní objekt OV, tak hodnotnou zeleň a samozřejmě okolní zástavbu. Usilujeme dále o přidanou hodnotu ve zvýšení kvality pobytových prostor a navýšení potřebných kapacit v rámci soudobých potřeb sídliště Štěpnice.

 

Prostor parkoviště

Současný prostor parkování není vhodnou vstupní branou do území. Význam vstupu se bude dále ještě posilovat nově vzniklou obytnou zástavbou Nové Štěpnice a dalšími záměry v okolí. Zároveň v tomto prostoru musí dojít k čistě účelovému naplnění funkce parkování. Parkování řešíme v etapách.

V první fázi navrhujeme vytvořit bránu symbolicky pojatou jako „položený kmen stromu“ – podélný zastřešený objekt, který nebude investičně náročnou akcí. Objekt jasně definuje trasy pěších, vstup do území a přidává další funkce – autobusovou zastávku (viz dopravní řešení), kavárnu – pekárnu, krytý prostor před nepřízní počasí. V této první fázi by na bránu navazovaly venkovní odstavné plochy pro automobily, jednalo by se o kultivovanou plochu v rámci „sadu“ – pravidelného rastru stromů (bezplodých). Tato plocha parkovacích stání by pokryla nynější (nutné) potřeby centra území (+ očekávaný nárust potřeby pro OV). V budoucnu navrhujeme vytvoření parkovacího domu. Aby se města mohla stát příjemnými místy k pobytu, je nutné dostat dopravu z chodníku, křižovatek, zeleně, parteru. Proto by se měla snižovat nabídka parkovacích míst na ulicích a nabízet místa v parkovacích domech. Parkovací dům musí být co nejvíce efektivní (polorampy) a ekonomicky přijatelný (exteriérová konstrukce), musí vytvářet náplň v parteru (obchod. jednotky směrem do parteru) a nesmí být na druhou stranu předimenzovaný a „zničit“ tak genius loci prostoru. Navrhujeme ho jako přirozené pokračování objektu OV, výstavbu zde cítíme jako homogenní blok podobný urbanistické struktuře objektu v okolí. Zároveň zde tvoříme podstatnou dominantu prostoru – „věž“, která doplňuje kompozičně horizontalitu „kmene“ v parteru a doplňuje tak pomyslnou bránu i vertikálním orientačním bodem.

Zbylý prostor mezi parkovacím domem a bránou navrhujeme ozelenit, podpořit otisk historie prostoru jako sadu – parku, který má pozitivní dopady. Nabízí i sportovní využití a doplňkové funkce k náměstí.

Dětské hřiště přemisťujeme do klidové části území k pěší ose směrem do školy k návaznosti na nový pavilon centra kroužků a jiných aktivit.

 

Objekt občanské vybavenosti, zásobování

Objekt OV ponecháváme, navrhujeme jeho modernizaci a intenzivnější využití jeho dispozičního i technického řešení. Změnou bude maximální propojení s parterem fasádou (lze předpokládat i částečné využití té stávající) a prolnutí s centrálním prostorem.

Měla by být jasně patrná jedna hmota objektu ve stejném materiálu.

Funkčně předpokládáme v 1.np zachování stávajících provozů – pošta, obchod, lékárna. Restauraci rozšiřujeme.

V 2.np budou některé funkce transferované z původní pavilonové zástavby v parteru, bude zde naplněna funkce prostoru shromažďovacího a kapacita i pro další komerční či administrativní záměry. Tyto změny budou mít za následek změnu dispozičního a technického řešení v podobě výměny oken, zateplení objektu a úpravy technických sítí. 

V druhé fázi navrhujeme jeho navýšení o podlaží, lehkou konstrukci navazující na konstrukční modul stavby, ale v max. možné míře zastavění. Vycházíme ze statického posudku, jež byl součástí zadání. Toto podlaží bude sloužit pro obytnou funkci – bude se jednat o byty ve 2 velikostech. Každý byt bude mít svou terasu, v objektu budou 3 nová komunikační jádra.

Zásobovaní – navrhujeme demolici „apendixu“ stavby, aby mohla vzniknout čistě řešená komunikace podél objektu vč. nových park. stání pro byty a zaměstnance. Dále zde dojde k celkové kultivaci povrchů jak fasády, tak pojezdových ploch.

 

Prostor náměstí

Je nově vymezen, kromě stávajícího domu OV a bytovek, novostavbou bytového domu a objektem vstupní brány. Hlavní osy vstupu podporujeme použitím sadů. Prostor je členěn na dlážděnou a zatravněnou plochu. V centru je hlavní shromažďovací prostor. V západní části je navržena stavba pavilonu. Zachováváme hodnotné stromy. Intenzita funkcí směrem ke středu roste.

Prostor bude pohledově zcelen jednotnou velkoformátovou dlažbou. Vhodně bude doplněn mobiliářem a osvětlením.

Prostory před vstupy do obytných domů budou kultivovány především zelení, v návaznosti na zintenzivnění kapacit v území bude doplněna doprava v klidu, vznikne tak obytná ulice. Povrch – dlažbu obytné ulice navrhujeme nechat prorůst opět zelení.

Navrhované plochy náměstí jsou diferenciovány různými typy porostu a sadby květinových záhonů. Různá zákoutí nabízejí různé druhy aktivit jako jsou dětská hřiště, odpočinkové posezení, prostor pro pejskaře, skatepark či vodní plochy.

 

Prostor stávajícího dětského centra

Nemá smysl zachovávat. Navrhujeme nový jednopodlažní objekt kruhového půdorysu s atriem. Funkční náplň bude občanská vybavenost – dětské centrum (je možno i školka), v parteru pak doplňující funkce jako hřiště, pískoviště, prolézačky (přemístěny stávající). Na tento objekt navazuje zmodernizovaná a rozšířená restaurace v hl. objektu orientovaná do prostoru náměstí. Tento objekt je umístěn v hlavních pěších trasách dětí domov – škola.

Navrhujeme pětipodlažní BD, který formálně i prakticky uzavírá náměstí. V přízemí je počítáno pouze se zázemím tohoto domu – tech. prostory, kočárkárna, sklepy případně malé fitness centrum. Za objektem je navrženo parkoviště pro obyvatele domu + parkoviště pro dětské centrum. Objekt plynové stanice navrhujeme porůst popínavou zelení a prostor směrem do náměstí koncipovat jako herní – např. horolezecká stěna, stěny pro umění nebo skatepark.  Vzniká zde druhý nástupní prostor do území – navrhujeme ho pojmout jako prostor u hlavní vstupní brány – park/sad s hřištěm na pétanque.