SPOLKOVÝ DŮM

Novostavba, soutěž - 2. místo

Klient:
Město Velešín
Lokalita:
Velešín
Ocenění:
2. místo v soutěži
Ve spolupráci s:
Ing. arch. Jan Malinovský
Rok:
2021
Vizualizace:
Janoušek & Havlíček :: architectural visualisations

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/spolkovy-dum-velesin

AUTORSKÁ ANOTACE

Dům jako brána, recyklace starého na nové. Navrhujeme kompaktní dům, který je otevřený, propojuje prostor náměstí nejen s vlastním parterem, ale i s historickou a komunikační osou města. Vzniká recyklací původní stavby. Je v jedné rovině s náměstím, v parteru „pozváním“ i „zastavením“. Srdcem spolkového domu je setkávací místo – sál. Důležitým faktorem návrhu je flexibilita a variabilita prostorů, prostory kolem sálu řešíme jako multifunkční „ochoz“

PROVOZ

V parteru krytý předprostor vybízí pro zastavení v restauraci, vstup do sálu či průchod do vnitrobloku a dál ke kinu. Restauraci, včetně zahrádky a zázemí umisťujeme do 1np a orientujeme do náměstí. Dále je v 1np technické zázemí budovy.

V našem uvažovaní vnímáme, že srdcem spolkového domu je setkávací místo, sál, a jako takové nemůže být odtrhnuto, musí zrcadlit svůj veřejný charakter a zároveň propojovat náměstí se „světem“ za ním. Sál umisťujeme do 2np kompaktního objektu s návazností do náměstí i vnitrobloku, s přístupem možným přes jeden centrální prostor z obou úrovní parteru. Velký sál lze rozdělit na menší, propojit se samostatným malým sálem.

Důležitým faktorem návrhu je flexibilita a variabilita prostorů, prostory kolem sálu řešíme jako multifunkční „ochoz“ (ve 2.np a galerii), s funkcí nejen komunikační, ale i funkcí foyer, tribuny, výstavní síně, rautovny, šatny a zázemí, skladů, nabízíme zde možnost úpravy kapacity a funkce prostor dle zvolené akce.

KONSTRUKCE, MATERIÁLY, „RECYKLACE“

Při úvahách jak stávající budovu využít jsme dospěli k myšlence recyklace stávajícího domu pro realizaci nové stavby.

Tento princip umožňuje český vynález technologie recyklace stavební suti na náhradu přírodního kameniva pro výrobu betonu. Vzhledem k celkovému pojetí našeho návrhu (velké konstrukční rozpony, kompaktní dům, nadčasovost a stálost stavby, zakládání, akustika, tepelné parametry objektu a akumulace tepla) využíváme této technologie, která tak přispěje nejen k nižším nákladům na stavbu, ale především napomůže sekundárnímu užití již vynaložených zdrojů. Tento beton má nižší koeficient tepelné vodivosti než běžný beton. Využíváme jej v interiéru i exteriéru (cihelná drť dodává červený nádech), doplňujeme ho lokálně dřevem (prvek vsazených dřevěných boxů různých funkcí, dřevěná podlaha sálu, dřevěné rámy oken restaurace, bar a stěna za barem, dřevostavba zahradního domu, terasa, mobiliář). Tato stavba by se mohla stát manifestem nového stavebního materiálu i cirkulární ekonomiky.

Konstrukční systém stavby je kombinací stěnového a skeletové nosného systému z monolitického recyklovaného betonu a příček/stěn z pórobetonu. Nový suterén nerealizujeme z důvodu vysoké ekonomické zátěže a provozní nepotřebě. Vzhledem ke stavbě v proluce, sousedním základovým spárám se předpokládá kombinace plošného a hlubinného založení objektu. Nad 1.NP je křížem armovaná monolitická železobetonová deska, strop/střecha sálu ve 3.NP je uvažován jako trámová železobetonová konstrukce.

TECHNOLOGIE, POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

Dům bude vytápěn teplovodem, sál, restaurace bude odvětrána vzduchotechnikou s rekuperací. Kompaktní hmota a akumulace betonu spolu s orientací fasád a exteriér. stíněním budou přispívat tepelné pohodě a nízkým provozním nákladům.

Koncepční dělení do PÚ: požární úsek víceúčelového sálu s přidruženým zázemím (multifunkční ochoz) a vstupem (dle čl. 5.3.2 ČSN 73 0802, víceúčelový sál do 400m2 – nejedná se o shromažďovací prostor), požární úsek restaurace se zázemím, požární úseky technického zázemí.

Dům bude vytápěn stávajícím teplovodem. Kompaktní hmota a akumulace betonu spolu s orientací fasád a exteriér. stíněním budou přispívat tepelné pohodě a nízkým provozním nákladům.

Pro větrání sálu je navržené množství větracího vzduchu 7500 m3/h. Větrání bude zajištěno vzduchotechnickou jednotkou umístěnou na střeše. Prostor restaurace bude větrán množstvím 50 m3/h na zákazníka. Větrání bude zajištěno vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v technické místnosti v 1NP. Obě VZT jednotky budou vybaveny zpětným získáváním tepla s minimální účinností 75 %.